Politika kuće

Svi građani treba da čuvaju svoje zdravlje, zdravlje drugih lica i uslove životne sredine.

Svaki građanin ima pravo da dobije uslugu koja je u okviru djelatnosti rada Laboratorije uz poštovanje osnovnih načela zdravstvene zaštite: pristupačnost, pravičnost, sveobuhvatnost i kontinuiranost.

Svaki pacijent ima pravo na privatnost i povjerljivost ličnih informacija.

ZU-laboratorija u oblasti imunologije ”Konzilijum” Banja Luka pruža usluge laboratorijske dijagnostike na profesionalan, nepristrastan i nezavisan način u skladu sa zakonom, propisanim pravilima, procedurama i uputstvima i dobrom laboratorijskom praksom.

Osoblje Laboratorije obavlja svoje zadatke u skladu sa dodjeljenim ovlašćenjima, odgovornostima i u svemu prema zahtjevima standarda BAS EN ISO 15189:2013 i dobre laboratorijske prakse.

Izborom kompetentnog osoblja i kontinualnim unapređivanjem znanja i vještina, održavamo visok nivo profesionalizma, što uz primjenu novih dostignuća iz oblasti laboratorijske dijagnostike i savremene opreme, vodi ka ralizaciji osnovnog cilja: da kvalitet bude ono po čemu ćemo biti prepoznati kao vodeća laboratorija za biohemijsku dijagnostiku.

Laboratorija obezbjeđuje povjerenje u kvalitet rada kroz internu i eksternu kontrolu rezultata, te redovnom komparacijom dobijenih rezultata na međunarodnom i lokalnom nivou.

Rukovodstvo Laboratorije je u standardu BAS EN ISO 15189:2013 prepoznalo zahtjeve za unapređenje kvaliteta rada laboratorije za medicinska ispitivanja kao pravi put za ostvarivanje svojih ciljeva.

Kao najvažniji, postavljen je cilj da Laboratorija kvalitetom svojih ispitivanja i dobrom laboratorijskom praksom ispuni očekivanja korisnika i svih zainteresovanih strana.

U ostvarivanju cilja da postane značajan centar za ispitivanja u oblasti medicinske dijagnostike, Laboratorija će ulagati posebne napore u edukaciju kadrova, nabavku savremene opreme i razvoj metoda sa što boljim validacionim karakteristikama i što manjom mjernom nesigurnošću.

Kvalitet je osnovni element strategije, poslovne politike i zadataka rukovodstva i svih zaposlenih u Laboratoriji.