1. ŠTA ZNAČI AKREDITACIJA ?

AKREDITACIJA PRIJE SVEGA ZNAČI POVJERENJE. POVJERENJE ZA PACIJENTE I KLINIČARE DA ĆE UVIJEK DOBITI POUZDAN, TAČAN I BLAGOVREMEN REZULTAT.

  1. ČIME OPRAVDAVAMO TO POVJERENJE?

POVJERENJE, ODNOSNO STATUS AKREDITOVANE LABORATORIJE, SE OBEZBJEĐUJE RADOM U DEFINISANOM I DOKUMENTOVANOM SISTEMU KOJI JE USAGLAŠEN SA ZAHTJEVIMA MEĐUNARODNOG STANDARDA ISO EN 15189.

  1. KAKO SE TO POSTIŽE?

STANDARDOM  ISO 15189 SU DEFINISANI ZAHTJEVI KOJE TREBA DA ISPUNI MEDICINSKA LABORATORIJA U POGLEDU SISTEMA KVALITETA I U POGLEDU KOMPETENTNOSTI. ISPUNJENOST OVIH ZAHTJEVA SE PROVJERAVA OD STRANE NACIONALNOG AKREDITACIONOG TIJELA, U OVOM SLUČAJU INSTITUTA ZA AKREDITACIJU BIH KOJI JE I SAM AKREDITOVAN OD STRANE EVROPSKE KOMISIJE ZA AKREDITACIJU.

UKOLIKO SE OCIJENI DA JE LABORATORIJA USPOSTAVILA I DA RADI U SKLADU ZA ZATJEVIMA REFERENTNOG STANDARDA BAS ISO EN 15189 I UKOLIKO DOKAŽE SVOJU KOMPETENTNOST ZA METODE ISPITIVANJA PRED TIMOM STRUČNJAKA KOJE ANGAŽUJE AKREDITACIONO TIJELO, LABORATORIJA DOBIJA STATUS AKREDITOVANE LABORATORIJE, ODNOSNO SERTIFIKAT DA ISPUNJAVA ZAHTJEVE STANDARDA I DA JE KOMPETENTNA ZA ISPITIVANJA IZ ZAHTJEVANOG PODRUČJA ISPITIVANJA. SERTIFIKAT SE IZDAJE NA PERIOD OD 4 GODINE NAKON ČEGA SE POSTUPAK OCJENJIVANJA PONAVLJA.

U TOKU TRAJANJA AKREDITACIJE, AKREDITACIONO TIJELO SPROVODI REDOVNE GODIŠNJE NADZORE U CILJU PROVJERE DA LI LABORATORIJA RADI U SKLADU SA ZAHJTEVIMA I SVOJIM DOKUMENTIMA I DA LI ODRŽAVA KOMPETENTNOST. NEGATIVNI NALAZI MOGU DA ZNAČE I SUSPENZIJU STATUSA AKREDITACIJE.

  1. ŠTA ZNAČI RADITI U SKLADU SA ZAHJTEVIMA STANDARDA?

TO ZNAČI PRIJE SVEGA DA JE LABORATORIJA DEFINISALA I DOKUMENTOVALA SVOJ SISTEM KVALITETA, DA JE DEFINISALA SVE PROCESE KOJI SE ODVIJAJU U OKVIRU TOG SISTEMA I DA UPRAVLJA TIM PROCESIMA.

RAD U AKREDITOVANOJ LABORATORIJI SE NE SVODI NA: UZIMANJE UZORAKA – ISPITIVANJE – DOSTAVLJANJE IZVJEŠTAJA,  VEĆ OBUHVATA ČITAV NIZ PROCESA KOJIM SE UPRAVLJA I KOJI IMAJU ZA CILJ DA OBEZBJEDE POVJERENJE PACIJENATA I KLINIČARA U KVALITET REZULTATA ISPITIVANJA.

  1. ŠTA ZNAČI UPRAVLJANJE PROCESIMA?

UPRAVLJANJE PROCESIMA ZNAČI DA SU PROCESI DEFINISANI I DOKUMENTOVANI I DA SU DEFINISANE ODGOVORNOSTI I OVLAŠĆENJA ZA NJIHOVO SPROVOĐENJE. SVAKI PROCES PROLAZI CIKLUS KOJI OBEZBJEĐUJE DA SE ODVIJA PREMA PLANU, DA SE KONTROLIŠE I VODI EVIDENCIJA O PERFORMANSAMA PROCESA, DA SE OVI PODACI PRIKUPLJAJU, ANALIZIRAJU I PREISPITUJU I DA SE NA OSNOVU POSTIGNUTIH REZULTATA PREDUZIMAJU MJERE ZA NJIHOVO POBOLJŠAVANJE.

PORED TOGA, IZVRŠENA JE PROCJENA RIZIKA KOJOM SE UOČAVAJU KRITIČNA MJESTA ZA DATI PROCES I PLANIRAJU I PREDUZIMAJU MJERE ZA SMANJENJE RIZIKA.

PROCESI SE VREDNUJU NA OSNOVU DEFINISANIH INDIKATORA KVALITETA KOJI OBEZBJEĐUJU KVANTITATIVNE PODATKE O KVALITETU  PROCESA,  EFIKASNOSTI PREDUZETIH MJERA ZA SMANJENJE RIZIKA ILI ZA PREDUZETA POBOLJŠANJA.

  1. KAKO DOKAZUJETE SVOJU KOMPETENTNOST?

SVAKO ISPITIVANJE PREDSTAVLJA KOMBINACIJU UTICAJA: METODA-OPREMA- ČOVEK.

LABORATORIJA KORISTI METODE KOJE SU VALIDOVANE ZA DATU NAMJENU I OPREMU KOJE SU VALIDOVANE  OD STRANE RENOMIRANIH PROIZVOĐAČA (ROCHE, SISMEX, BECKMAN…)

LABORATORIJA JE PRIJE UVOĐENA U RUTINSKI RAD PROVJERILA I DOKUMENTOVALA DA MOŽE DA OSTVARI KARAKTERISTIKE  KOJE SU DEFINISANE U TOKU VALIDACIJE, PRIJE SVEGA PRECIZNOST I TAČNOST.

OSOBLJE KOJE VRŠI ISPITIVANJA JE KOMPETENTNO ZA DODIJELJENE POSLOVE, ŠTO ZNAČI DA IMA  POTREBNU KVALIFIKACIJU, OBUČENO JE  ZA RAD U SISTEMU KVALITETA, ZA RUKOVANJE OPREMOM I IZVOĐENJE ISPITIVANJA. NJIHOVA KOMPETENTNOST SE REDOVNO UNAPREĐUJE, PROVJERAVA I OCJENJUJE.

  1. KAKO OBEZBJEĐUJETE POVJERENJE U KVALITET REZULTATA ISPITIVANJA?

DEFINISANA SU DVA NEZAVISNA CIKLUSA PROVJERE KVALITETA ISPITIVANJA KOJE JE LABORATORIJA IMPLEMENTIRALA U SVOJ SISTEM KVALITETA I KOJI SU POKAZATELJI KVALITETA REZULTATA ISPITIVANJA.

TO SU INTERNA I EKSTERNA KONTROLA.

INTERNA KONTROLA SE SPROVODI SVAKODNEVNO PRIJE POČETKA ISPITIVANJA UZORAKA PACIJENTA. A SASTOJI SE U PROVJERI NA OSNOVU EKSTERNIH KONTROLNIH UZORAKA .

EKSTERNA KONTROLA SE SPROVODI OD STRANE POSEBNO AKREDITOVANIH ORGANIZACIJA UGLAVNOM NA MEĐUNARODNOM NIVOU, U TOKU KOJE LABORATORIJA DOBIJA NEPOZNATE UZORKE, DOSTAVLJA SVOJE REZULTATE I DOBIJE OCJENU O KVALITETU REZULTATA (TAČNOST).

SVE OVO JE PREDMET PROVJERE OD STRANE STRUČNOG TIMA IZ AKREDITACIONOG TIJELA.

  1. ŠTA BI ISTAKLI KAO NAJVEĆI KVALITET?

SVAKAKO, TO JE OSOBLJE LABORATORIJE.  ONI ČINE KONZILIJUM.